Obchodné a záručné podmienky

Obchodné a záručné podmienky 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ATV-SHOP.sk. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej.


Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.ATV-SHOP.sk je:


Speedy Cars s.r.o.

Zlievarenská 8130/5

917 02 Trnava


IČO: 46 641 912

DIČ: 202 351 1512

IČ DPH: SK202 351 1512

Zápis spoločnosti okresný súd Trnava
Oddiel : sro
Vložka číslo : 29375/T


Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, koré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľským subjektom - fyzická alebo právnická osoba, sa tieto radia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


2. Dodacie podmienky

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty pripadne kuriérnou službou. Dodacia lehota začína plynúť momentom potvrdenia o prijatí objednávky. Doba doručenia je závislá od dostupnosti tovaru - či je skladom na kamennej predajni prevádzkovateľa, prípadne na centrálnom sklade dodávateľa.


3. Platobné podmienky

Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri prevzatí tovaru - balíku

Prevod na účet – podmienkou expedície objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho, č.ú.:1427714859/0200.


Poštovné a balné je závislé od hmotnosti, veľkosti a počtu balíkov, minimálne poštovné je 3,- €.


4. Storno podmienky

Objednávku môžete stornovať do 24h od jej vytvorenia pred jej expedíciou elektronicky na email predaj@ATV-SHOP.sk alebo telefonicky na tel. č.:

033 - 55 450 32.

V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať.


5. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §12 odst. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohoto práva je kupujúci povinný vrátit výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je odstúpenie bez uvedenia důvodu neprípustné.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne v čo najkratšom termíne po vrátení objednaného tovaru.


6. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.ATV-SHOP.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10-20 Euro, podľa výšky poštovného a balného.


7. Rozhodčia doložka

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Rozhodcovského súdu v Bratislave, sídlom v Bratislave, Ventúrska 14. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení možnosti preskúmania a zrušenia rozhodcovského nálezu na základe § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský súd postupuje podľa zákona č. 244/2002 Z. z., Štatútu, Rokovacieho poriadku a Poplatkového poriadku Rozhodcovského súdu v Bratislave, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach www.rsvb.sk.


Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.


8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Orgán dozoru :
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 TRNAVA

NAVIGÁCIA
© 2021 SpeedyCars | WEB: gekon.sk.